Psycholog i Pedagog szkolny

cień kobiety na zielonym tle.jpg

Pedagog specjalny/pedagog szkolny

W szkole działa pedagog szkolny - mgr Iwona Głuska-Małecka
Pedagog dba o bezpieczeństwo uczniów w szkole i udziela pomocy wychowawczej rodzicom
i wychowawcom.

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 8:00-10:00
środa 7:45-15:45
czwartek 7:45-10:45
piątek 12:35-14:35

Kim jest pedagog szkolny / pedagog specjalny?
Jest to osoba, która może oferować czas i zainteresowanie dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują wsparcia. Pedagog specjalny wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pedagog szkolny:
* dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
* udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów w wychowaniu własnych dzieci,
* rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
* rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów,
* organizuje pomoc w wyrównywaniu braków wiadomości szkolnych,
* organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
* udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi,
* udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
* udziela porad i pomocy uczniom posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych,
* organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom,
* dba o zapewnienie dożywiania,
* wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do sądu dla nieletnich.

Pedagog specjalny:

* rekomenduje działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności osób ze szczególnymi potrzebami,
* prowadzi badania i działania diagnostyczne w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i       edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
* rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów.
* współpracuje z zespołem opracowującym IPET,
* wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.
* udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom i rodzicom,
* współpracuje z innymi podmiotami w zależności od potrzeb.

Pedagog przyjmuje w pokoju 31.

 


Pedagog przyjmuje w pokoju 31.

Psycholog/pedagog szkolny

mgr Monika Kamińska

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023:

wtorek:                10:30    14:00

czwartek:              11:15    14:15

piątek:                  08:50     12:00

Kim jest psycholog?
Psycholog w czasie rozmów proponuje rozwiązania, które pomogą uporządkować uczucia, emocje, rozwiązać trudności życiowe.

Psycholog:
* prowadzi badania diagnostyczne dotyczące uczniów, bada potencjalne możliwości ucznia,
* diagnozuje sytuacje wychowawcze, w celu wspierania ucznia; określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
* organizuje i prowadzi różne formy psychologiczno - pedagogicznej pomocy dla uczniów, nauczycieli, rodziców,
* minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych,
* wspiera nauczycieli w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.
Psycholog pracuje w pokoju 31.