Aktywna Tablica

Flaga i godło Polski.jpg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla Szkoły Podstawowej nr 2
i Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach”

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 32/AT/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Okres realizacji zadania: od 17.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

DOFINANSOWANIE: 70 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 87 500 zł

W związku z realizacją przez Miasto Puławy w 2022 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach uzyskała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2021  w Ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „ Aktywna Tablica” w kwocie 43750 zł.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji
(w tym: ADHD – AttentionDeficitHyperactivityDisorder,  ADD  –  AttentionDeficitDisorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.