Oferta edukacyjna szkoły

DRODZY RODZICE!!!

            Zapraszamy do naszej kameralnej Szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki, której każde z dzieci czuje się zauważone i docenione. Jesteśmy Szkołą dbającą o potrzeby uczniów i ich rodziców.
Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w tablicę interaktywną i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu.

Nasza szkoła jest miejscem, które w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

 

Dobrą szkołę tworzą dobrzy nauczyciele i ich podopieczni

Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją – otwarci na potrzeby każdego dziecka, z zaangażowaniem wykorzystujący w swojej pracy aktywizujące metody nauczania tak, by uczeń chciał zdobywać wiedzę. Co roku organizowane są Spotkania Najlepszych w Pałacu Czartoryskich, które wyróżniają najlepszych uczniów naszej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach oferuje:

 • wysoki poziom nauczania,
 • ciepłą i przyjazną atmosferę,
 • wszechstronny rozwój każdego dziecka,
 • różnorodne formy pracy z dziećmi
 • indywidualizację pracy z uczniem,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na podnoszenie swoich kwalifikacji,
 • stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem,
 • nauczanie języka angielskiego i hiszpańskiego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • naukę kodowania i gry w szachy od klasy 1,
 • naukę pływania od klasy I pod kierunkiem specjalisty na basenie miejskim,
 • specjalistyczną opiekę nad dziećmi z trudnościami w nauce: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia logopedyczne, rewalidację indywidualną,
 • wprowadzanie dziecka w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje teatralne, biblioteczne, muzealne, audycje muzyczne, koncerty, wystawy plastyczne, edukacja filmowa, udział w programach i projektach edukacyjnych,
 • jasne i dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas 1-3 oraz pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne,
 • nowoczesną pracownię komputerową wyposażoną w sprzęt komputerowy PC oraz multimedialny,
 • szybki i bezpieczny dostęp do Internetu – szkoła przystąpiła do programu OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna,
 • bogato wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu oraz czytelnię,
 • aktywnie działający Samorząd Szkolny,
 • dobrze wyposażoną salę gimnastyczną,
 • automat z napojami i zdrowymi przekąskami,
 • nowoczesny kompleks boisk zewnętrznych.

 

Zajęcia pozalekcyjne oraz w ramach lekcji

Poza realizacją obowiązujących programów nauczania oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i kuratoryjnych konkursach o wybranej tematyce.

Świetlica od 6.15 do 16.15

Szkoła zapewnia troskliwą opiekę podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej w godz. 6:15 – 16:15. W ramach zajęć świetlicowych odbywają się  zajęcia plastyczne, czytelnicze, kreatywne, szachowe, komputerowe, sportowe, gry i zabawy interaktywne na „Magicznym dywanie” i tablicy interaktywnej, zabawy na świeżym powietrzu oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych zgodnie z potrzebami uczniów.

Stołówka szkolna

W Szkole funkcjonuje stołówka, która wydaje dwudaniowe obiady, przygotowane w szkolnej kuchni, uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci. Obiady wydawane są w godzinach od 11.20 do 14.30.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Uczniowie z trudnościami otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia).

Opieka medyczna na terenie szkoły

W szkole codziennie dyżur pełni pielęgniarka szkolna.

Bezpieczeństwo uczniów

W szkole znajduje się monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Teren placówki jest ogrodzony.