Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach

dawny budynek szkoły podstwowej nr 2 w Puławach.jpg

Początki szkoły

W 1934 r. wszystkim szkołom powszechnym w Puławach nadano następujące numery: szkoła na Działkach otrzymała Nr 1, szkoła na Polnej – Nr 2, szkoła przy Gdańskiej – Nr 3 i szkoła przy Włostowickiej – Nr 4.

W dniu 5 października 1934 r. Szkoła Nr 2 w Puławach rozlokowała się w dwóch budynkach szkolnych: przy ul. Polnej i Kościelnej. Ówczesny inspektor szkolny, p. Józef Mucha, powierzył kierownictwo p. Joannie Maksymowicz. W tym roku szkoła liczyła 515 uczniów. W kronice szkoły opisane były fatalne warunki pracy: stare budynki z zewnętrznymi sanitariatami, przeciekający, kryty gontem dach, nieszczelne piece, zużyte podłogi. W pomieszczeniach brakowało ławek i podstawowych pomocy naukowych. Przepełnione klasy mieściły ponad 500 uczniów w 16 oddziałach. Brakowało środków finansowych na wszystko. Pani Joanna Maksymowicz próbowała pozyskać pieniądze na potrzeby szkoły, organizując różne odpłatne imprezy (zabawy, przedstawienia, loterie itp.).

1 września 1937 r. stanowisko kierownika Szkoły objął p. Józef Sobieraj. W tym czasie szkoła liczyła ok. 480 uczniów. W ciągu kolejnych dwóch lat wykonano wiele prac modernizacyjnych: wybudowano komórki na węgiel i drewno, wybudowano szalety przy ul. Polnej, zradiofonizowano Szkołę, założono telefon, wyposażono klasy w pomoce naukowe, zakupiono 8000 woluminów do biblioteki.

Wybuch wojny 1 września 1939 r. niósł za sobą zmiany kadrowe. Ówczesny kierownik, p. Józef Sobieraj, został zmobilizowany, a jego miejsce zajął najpierw p. Adam Adamski, a następnie p. Stanisław Darewicz. Obok nauczania jawnego, dozwolonego przez okupantów, część nauczycieli prowadziła naukę na tajnych kompletach, nauczając literatury polskiej, geografii i historii.

We wrześniu 1944 r. Szkoła przestała funkcjonować, ponieważ ludność Puław, jako miasta frontowego, wysiedlono. Dopiero w marcu 1945 r. placówka wznowiła pracę.

W sierpniu 1947 r. kierownik, p. Józef Sobieraj, został przeniesiony na stanowisko dyrektora Liceum Pedagogicznego, a tymczasowe kierownictwo Szkoły Nr 2 przejęła p. Irena Rydlowa.

Od stycznia 1948 r. kierownikiem Szkoły został p. Eugeniusz Piątkowski, a następnie od 1 września p. Bolesław Grzebalski, który przeniósł Szkołę do tworzącej się 11-latki w Liceum i Gimnazjum im. ks. A. J. Czartoryskiego. Powstała szkoła o nazwie Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Puławach. Dyrektorem został p. Alojzy Szubartowski. Do tej szkoły nasi uczniowie uczęszczali w latach 1949 – 1959.

Nowy budynek

Budynek, w którym aktualnie mieści się Szkoła, został oddany do użytku l września 1959 roku. Położony jest przy zbiegu ulic Alei Małej i PCK. Takie usytuowanie obiektu zawdzięczamy ofiarności lekarki, pani Olgi Pakowskiej (z domu Kowalskiej), która podarowała plac pod budowę. W budynku mieściło się 11 izb lekcyjnych, pomieszczenia na bibliotekę, gabinet lekarsko - stomatologiczny, stołówka i pomieszczenia gospodarcze. Zorganizowano pracownię fizyczno - chemiczną i biologiczną oraz pracownię prac ręcznych. Na zewnątrz znajdowało się boisko sportowe i ogródek warzywny, pomocny w nauczaniu przyrody. W nowej Szkole rozpoczęło pracę 13 nauczycieli i 517 uczniów. Kierownikiem została pani Adela Jurkowa. W 1961 r. w Szkole otworzono świetlicę, rozszerzając tym samym funkcję opiekuńczą.

Podczas uroczystości zakończenia roku 1961/1962 społeczność szkolna otrzymała Sztandar. Od tej pory był wprowadzany na ważniejsze uroczystości i reprezentował Szkołę w środowisku. Jako ciekawostkę warto podać fakt, że ów sztandar na prośbę Komitetu Rodzicielskiego wykonany został społecznie przez matkę jednego z uczniów, panią Marię Kapturkiewicz-Szewczyk - plastyczkę, która własnoręcznie pomalowała go farbami. Służył Szkole przez 17 lat.

Od stycznia do listopada 1962 r. kierownikiem Szkoły był p. Władysław Koma, a po nim funkcję dyrektora objął p. Stanisław Góra.

W 1966 r. zorganizowano pięć nowych pracowni przedmiotowych: matematyki, historii, geografii i dwie języka polskiego. W miarę upływu lat zwiększała się liczba uczniów i przybywało nauczycieli.

W 1978 roku dyrektor Szkoły wystąpił z inicjatywą ufundowania placówce nowego sztandaru. Pomysł spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności szkolnej. Samorząd Uczniowski przeznaczył na ten cel środki finansowe uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych, harcerze z własnych dochodów, a brakującą kwotę uzupełnił Komitet Rodzicielski.

Tradycje harcerskie

Szkoła Podstawowa nr 2 może poszczycić się bogatą tradycją wieloletniej działalności drużyn harcerskich. W roku 1967 w Szkole działały już cztery drużyny harcerskie i siedem drużyn zuchowych. Rozpoczęto wówczas przygotowania do utworzenia szczepu, otwarcia izby harcerskiej, zakupienia sztandaru i nadania imienia szczepowi.

26 lutego 1968 roku drużynom zawiązującym Szczep przy SP nr 2 nadano zaszczytne imię „Szarych Szeregów”, na cześć bohaterów książki A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.  Po zgromadzeniu środków na ufundowanie sztandaru, w dniu 28 kwietnia 1970 roku, w związku z drugą rocznicą powołania, Szczep otrzymał sztandar wykonany z jedwabiu. W 1978 roku, na 10-lecie istnienia, Szczep im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr 2, Hufiec ZHP Puławy liczył: 214 harcerzy i 209 zuchów (łącznie 8 drużyn) oraz 18 instruktorów harcerskich.

Stałą formą wypoczynku harcerzy na łonie przyrody były obozy, rajdy, biwaki i ogniska („Turystyka szkołą miłości Ojczyzny”). Uczniowie poznawali historię i piękno przyrody, realizowali ustalony harcerski program szkoleniowy, zdobywali sprawności harcerskie i odznaki turystyczne, prowadzili kronikę, zbierali pamiątki historyczne, okazy skał i minerałów. Wzbogacali w ten sposób pracownie przedmiotowe i izbę harcerską.  W roku szkolnym 1981/1982, w wyniku zmian w ZHP, powstały drużyny koedukacyjne skupiające harcerzy w różnym wieku. W roku 1983 Szczep liczył 182 harcerzy i harcerek (7 drużyn) oraz 320 zuchów (11 drużyn).  W 1987 roku Szczep otrzymał pamiątkowy medal z okazji 70-lecia Harcerstwa Polskiego. W związku z rozłamem w harcerstwie, powstawaniem nowych odłamów i odchodzeniem naszych harcerzy, w roku 1991 Szczep zawiesił działalność.

Patron – Krzysztof Kamil Baczyński

Doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było nadanie szkole imienia. Na patrona wybrano K. K. Baczyńskiego, a wiadomo jakim milczeniem otoczeni byli wówczas żołnierze AK i bohaterowie Powstania Warszawskiego. Wybór patrona szkoły miał ścisły związek z bardzo aktywną pracą istniejącego od 1968 roku Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów. Wiedza naszych uczniów na temat życia i twórczości żołnierza-poety była imponująca. Nawiązali interesujący kontakt z rodziną Krzysztofa, zgromadzili pamiątki. Szkoła uzupełniła literaturę z okresu wojny i okupacji.

Po trwających dwa lata pracach przygotowawczych, dnia 9 czerwca 1979 roku szkoła otrzymała imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wśród zaproszonych gości byli: brat stryjeczny poety, prof. dr hab. Zbigniew Baczyński, inni członkowie rodziny Krzysztofa, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szczepów harcerskich z całej Polski, dyrektorzy szkół, władze oświatowe i polityczne oraz reprezentanci uczniów i rodziców. Państwo Szewczykowie wykonali tablicę pamiątkową, która została wmurowana na parterze. W wyniku konkursu przeprowadzonego wśród uczniów naszej Szkoły zaprojektowano tarczę z imieniem patrona.

Nazwanie Szkoły imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wymagało nie lada odwagi, siły argumentacji i starań ówczesnego dyrektora szkoły, pana Stanisława Góry. W dniu urodzin K. K. Baczyńskiego 22 stycznia obchodzimy „Święto Szkoły".

Kolejne lata

W 1981 r. dyrektorem szkoły została p. Eugenia Dybcio, a po niej w roku szkolnym 1982/1983 p. Adam Leszek. W tym czasie Szkoła pozyskała pomieszczenia w Domku Aleksandryjskim - mieściła się tam świetlica i klasy pierwsze. Sale wyremontowane zostały przez rodziców i nauczycieli. Po dwóch latach budynek przejął UM. Także w tym roku przy Szkole zostały utworzone cztery klasy uzawodowione dla uczniów z całego miasta. Była to dla nich szansa ukończenia szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w budynku Hufca ZHP. Po roku (ze względu na niewłaściwe warunki lokalowe) trzy klasy uzawodowione przeniesiono do innych szkół w Puławach, jedną (VIII) do budynku naszej Szkoły.

Od września 1983 do 1990 roku Szkołą zarządzała p. Alina Mazur, natomiast w latach 1990 – 1994 Szkołą kierował p. Stanisław Szajowski, który w lutym 1994 r. awansował na Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Puławy i wówczas do końca roku szkolnego funkcję dyrektora pełniła p. Eugenia Dybcio.

W 1994 r., zgodnie z zapisami ustawy, samorządy zaczęły powoływać dyrektorów szkół w wyniku postępowania konkursowego. Konkurs na dyrektora naszej Szkoły wygrała p. Halina Daniel, która pełniła tę funkcję do sierpnia 2019 roku (wtedy przeszła na emeryturę).

Od 1 września 1999 r. w wyniku wprowadzonej reformy oświaty, nasza Szkoła stała się szkołą sześcioletnią. W roku szkolnym 2001/2002 zostały wprowadzone obowiązkowe badania kompetencyjne uczniów kończących klasę VI (egzamin szóstoklasisty). Od 1 września 2007 r. do dziś w naszej Szkole obowiązują uczniów mundurki szkolne. Dzięki staraniom dyrektora, p. Haliny Daniel, na przestrzeni lat dokonano kapitalnego remontu budynku Szkoły ze środków Urzędu Miasta Puławy i z rachunku dochodów własnych: przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń szkolnych, a także doposażono Szkołę w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęty elektroniczne. Pani dyrektor ubiegała się również o środki z funduszy unijnych, z których Szkoła otrzymała pracownię komputerową, salę medialną oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej przy bibliotece. Natomiast ze środków Ministerstwa Edukacji zainstalowano w Szkole monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku. Została także wykonana nowa elewacja Szkoły, a w marcu 2013 r. oddano do użytku nowy kompleks sportowo–rekreacyjny na terenie i w okolicy naszej Szkoły.

Od września 2019 r. funkcję dyrektora pełni p. Edyta Białota–Chaber, która po kilku pierwszych miesiącach pracy musiała wykazać się dużymi umiejętnościami organizacyjnymi, ponieważ z powodu pandemii koronawirusa, trzeba było przeorganizować pracę Szkoły i przejść w tryb nauczania zdalnego.

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły

Joanna Maksymowicz    01.10.1934 – 31.08.1937
Józef Sobieraj                01.09.1937 –    .09.1939
Adam Adamski                  .09.1939 –    .09.1944
Stanisław Darewicz          .09.1939 –     .09.1944
Józef Sobieraj                   .04.1945 – 31.08.1947
Irena Rydel                       .09.1947 –   .12.1947
Eugeniusz Piątkowski       .01.1948 –   .06.1948
Alojzy Szubartowski      01.09.1948     .08.1959
Adela Jurek                   01.09.1959 – 31.12.1961
Władysław Koma          01.01.1962 – 14.11.1962
Stanisław Góra             15.11.1962 – 01.08.1981
Eugenia Dybcio             01.09.1981 – 30.09.1982
Adam Leszek                01.10.1982 – 31.08.1983
Alina Mazur                  01.09.1983 – 31.08.1990
Stanisław Szajowski    01.08.1990 – 31.01.1994
Eugenia Dybcio p.o.      01.02.1994 – 31.08.1994
Halina Daniel                01.09.1994 – 31.08.2019
Edyta Białota–Chaber   01.09.2019 - nadal

Szkoła sukcesu 

Szkoła Podstawowa nr 2 cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku. Posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Każda pracownia wyposażona jest w tablicę interaktywną, komputer i tablicę suchościeralną. Na każdym piętrze jest ruchoma szafa z kompletem laptopów dla uczniów. Oprócz tego mamy też w pełni wyposażoną pracownię komputerową. Nauczyciele od wielu lat chętnie wprowadzają innowacje pedagogiczne, realizują programy autorskie, nieustannie doszkalają się na studiach podyplomowych, kursach, konferencjach, szkoleniach i webinariach. Z sukcesami przygotowują uczniów do konkursów na najwyższych szczeblach. Nasza Szkoła znajduje się wśród najlepiej uczących szkół w Polsce. Wyniki na zewnętrznym sprawdzianie opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, badane testem na zakończenie klas VI (od roku szkolnego 2018/19 – klas VIII) zawarte są w przedziale kategorii wysokiej - najwyższej (7-9 stanin). Na przestrzeni lat uczniowie zdobywali najwyższe artystyczne laury reprezentując Szkołę w teatrzyku Drombo, zespole wokalnym „Świetliki”, a następnie zespole wokalnym „Music Club 2”. Ponadto wielokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium w zawodach sportowych. Szkoła wszechstronnie rozwija talenty swoich uczniów.

Spotkania Najlepszych

12 marca 1991 r. odbyło się w Szkole pierwsze spotkanie prymusów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen. Inicjatorką spotkania była p. Barbara Fimbir. Od 1992 r. uroczystości odbywają się w Pałacu Czartoryskich, co dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia. Najlepszym uczniom wręczane są dyplomy, a ich rodzicom – listy gratulacyjne. Oprócz części oficjalnej, zawsze jest część artystyczna oraz spotkanie towarzyskie ze słodkim poczęstunkiem. Uroczystości co roku zaszczyca swoją obecnością wielu znamienitych gości, w tym władze miasta, radni miejscy, a także dyrektorzy innych szkół.

Jubileusze

25-lecie istnienia Szkoły w obecnym budynku – uroczystości odbyły się 15 października 1985 r. Wśród gości byli krewni Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, kombatanci „Szarych Szeregów”, byli dyrektorzy, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele ZHP oraz absolwenci Szkoły. Dla uczczenia jubileuszu rozbudowano boisko szkolne – zbudowano mały stadion z urządzeniami do lekkiej atletyki oraz bieżnię.

60–lecie Szkoły – uroczystość odbyła się 22 stycznia 1995 r. Po Mszy Św. odbyło się w Szkole spotkanie zaproszonych gości, wśród nich krewnych K. K. Baczyńskiego, żołnierzy z Szarych Szeregów, władz miasta, emerytów, absolwentów, rodziców. Była przygotowana część artystyczna oraz poczęstunek przy szwedzkim stole. Z tej okazji została wydana monografia opisująca dzieje Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach. We współpracy z Muzeum Oświatowym na terenie Szkoły została przygotowana wystawa sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, a także wystawa obrazująca historię szkolnictwa puławskiego na przestrzeni XIX i XX wieku.

75–lecie Szkoły (50 – lecie w obecnym budynku oraz 30 – lecie nadania Szkole imienia) – uroczystość odbyła się 17 czerwca 2009 r. Po Mszy Św. wszyscy goście udali się do Domu Chemika, gdzie obejrzeli wystawę i film o historii szkoły, a także część artystyczną. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Posłowie na Sejm, Lubelski Kurator Oświaty, władze miasta i powiatu, radni miejscy, Prezes Zakładów Azotowych, Dyrektor IUNG, księża z tutejszych parafii, a także p. Maria Kapturkiewicz–Szewczyk (autorka pierwszego Sztandaru Szkoły i tablicy pamiątkowej patrona Szkoły). Kolejną częścią uroczystości było zwiedzanie Szkoły, a także bankiet w sali gimnastycznej.

20–lecie Spotkania Najlepszych – uroczystość odbyła się 12 lutego 2010 r. w Pałacu Czartoryskich. Towarzyszyła jej przygotowana wystawa. Wśród zaproszonych gości były władze miasta, radni miejscy, absolwenci Szkoły, a także p. Barbara Fimbir – inicjatorka pierwszego Spotkania Najlepszych.

Szkoła pamięta

Od wielu lat uczniowie odwiedzają w stolicy miejsca pamięci związane z patronem Szkoły, m. in. grób poety K. K. Baczyńskiego na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. W dzień urodzin poety, 22 stycznia obchodzone jest Święto Szkoły – Dzień Patrona i zgodnie z tradycją, całej społeczności szkolnej prezentowany jest uroczysty apel poświęcony K. K. Baczyńskiemu.

            Co roku, w listopadzie uczniowie pod opieką nauczycieli, odwiedzają groby dawnych nauczycieli i byłych pracowników Szkoły znajdujące się na puławskich cmentarzach. Pamiętamy o grobie pani Olgi Pakowskiej (z domu Kowalskiej), która podarowała plac pod budowę Szkoły Podstawowej nr 2. W dowód wdzięczności, Stowarzyszenie „Dwójka”, wraz ze społecznością szkolną, zadbało o miejsce pochówku i ufundowano Pani Pakowskiej nowy pomnik nagrobny.

            Uczniowie zapalają znicze na mogiłach żołnierzy i harcerzy walczących o wolną, niepodległą Polskę na Cmentarzu wojennym w Puławach, przy Krzyżu Katyńskim oraz przy Dębie Pamięci por. Michała Matrasa, który znajduje się na placu przed budynkiem Szkoły. Jest to dla wszystkich uczniów niezwykła i niezapomniana żywa lekcja historii.

Wymiana międzynarodowa

W naszej Szkole duży nacisk stawiany jest na wszechstronny rozwój uczniów. Jedną z możliwości daje wymiana międzynarodowa nauczycieli i uczniów. Na przestrzeni lat przystąpiono do realizacji kilku programów, przy współpracy z krajami partnerskimi.

 • Program rozwoju szkoły Socrates Comenius – realizowany w r. szk. 2006/2007 – „Współpraca szkół europejskich przy użyciu technik informacyjno–komputerowych” („Collaborative ICT acvoss Europe”). Wymiana nauczycieli pomiędzy szkołami w Polsce, Grecji i Anglii.
 • Wszechstronny projekt Socrates Comenius – realizowany w latach 2009 – 2011 – „Poznanie tradycji świątecznych jako element pogłębiający przyjaźń pomiędzy krajami europejskimi” („Growing Friendship Throught Festivals”). Wymiana nauczycieli pomiędzy szkołami w Polsce, Anglii, Niemczech, Turcji, Hiszpanii, Słowacji, Bułgarii i Szwecji.
 • Projekt Socrates Comenius – realizowany w latach 2012 – 2014 – „Bardziej Zielone Szkoły dla bardziej Zielonej Europy” („Greener Schools for a Greener Europe”). Wymiana uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami w Polsce, Hiszpanii, Rumunii, Niemczech, Grecji i Irlandii.
 • Program Erasmus + - realizowany w latach 2016 – 2019 – „Projekt Ekoaktywni” („Eco – Active”). Wymiana uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami w Polsce, Holandii, Łotwie, Słowenii i Włoszech.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

W zakresie swojej działalności Szkoła przez lata aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami wspierającymi pracę Szkoły i ośrodkami kultury takimi jak:

 • Urząd Miasta Puławy
 • Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
 • Biblioteka Miejska w Puławach
 • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
 • Szkoły podstawowe
 • Przedszkola miejskie
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
 • PCK Oddziałał Rejonowy w Puławach
 • Starostwo Powiatowe w Puławach
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • Muzeum Czartoryskich w Puławach

Nauczyciele i uczniowie prowadzą działania charytatywne na rzecz lokalnej społeczności:

 • organizują kiermasze charytatywne oraz zbiórkę nakrętek plastikowych na rzecz Hospicjum im. Św. Matki Teresy w Puławach;
 • biorą udział w corocznym Żonkilowym Marszu Nadziei z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej;
 • zbierają znicze w ramach akcji „Zapal Pamięć”;
 • zbierają karmę i prowadzą wolontariat w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach;
 • prowadzą zbiórkę w ramach akcji „Polacy – Rodakom” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”;
 • biorą udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” organizowanej przez Radio Lublin;
 • organizują Strefę Kibica w ramach Charytatywnego Biegu Mikołajów organizowanego przez Fundację BezMiar;
 • wspierają Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Puławach;
 • zbierają zabawki dla pacjentów przebywających na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu w Puławach;
 • prowadzą zbiórki w ramach akcji: „Gorączka Złota”, „Góra Grosza”, „Złota Klasa”;
 • wspierają akcję „Szlachetna Paczka” oraz akcję Puławskiego Sztabu WOŚP przy Hufcu ZHP Puławy.

 

Gdy patrzymy na historię naszej Szkoły, czujemy dumę, że możemy dopisywać do niej kolejne karty. Postaramy się zrobić wszystko, by dorównać spuściźnie naszych poprzedników.