Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Podstawowa Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego .

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-04. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Tuszyński, adres poczty elektronicznej wicedyrektor2.sp2@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 6500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach

Adres organu odwoławczego: ul. Aleja Mała 10 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: sp2@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81 458 6500

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła posiada 5 wejść do budynku, kontrola – woźna, 4 wejścia posiadają schody, nie ma podjazdów dla wózków.
  2. W szkole nie ma windy, schody i korytarze spełniają normy szerokości, schody posiadają spocznik.
  3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych (opis ułatwień dla osób niepełnosprawnych w budynku): nie ma.
  4. Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: nie ma.
  6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: nie ma.
  7. Istnieje możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej na zewnątrz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.